!  Otaczanie i obramowywanie użytkowników cyberkultury~ Nadzmysłowość@ sztuczna inteligencja@ człowiek+ [The Framing and Encircling of Cyberculture Users~ Extrasensory@ Artificial Intelligence@ Human+
!  Wspólnoty transferu a obyczaj daru~ Dobrobit i gospodarka współdzielenia w cyberprzestrzen [Transfer Communities and Custom of Gift~ Well-bit and Economy of Sharing in Cyberspace]
!  Zaufanie a dobrobit w cyberprzestrzeni [Trust and Well-bit in Cyberspace]
!  Moda współczesna i cybernetyczna& wartości@ skrzydła i warstwy [Contemporary and Cybernetic Fashion@ Values@ Wings and Layers]
!  Sport jako atom kultury cybernetycznej [Sport as an Atom of Cyberculture]
!  O pewnych jakościach doświadczenia estetycznego [On Qualities of Aesthetic Experience of Computer-based Art]
!  Środowisko@ sztuka@ dźwięk@ Relacje dźwięku do sztuki ekologicznej [Environment@ art@ sound@ The Relations of Sound to Ecological Art]
!  Neokonkretyzm < > Oblicza zjawiska@ tekstualność@ poezja kodu@ cyberdramat [Neoconcretism < > Faces of the Phenomena@ textuality@ poetry of code@ cyberdrama]
!  Sztuczne życie jako jedna z kategorii opisujących kulturę współczesną [Artificial Life as a Category which describes Contemporary Culture]
!  Przestrzeń cybernetyczna w różnych mediach~ Przegląd i analiza prównawcza [Cyberspace in Different Media~ Review and Comparative Analysis]
!  Nawigacja a labirynt~ Teoria multimediów w kontekście potrzeby podróżowania [Navigation but Maze~ Theory of Multimedia in the Context of Journey's Need]
!  The Catalogue of Walls~ A Collective Memory of Europeans